Nr.2De nye kommuners første udmelding finder sted når man efter den første måned skal afgive en vurdering af kommunens forhold til budgettet.

Det er faktisk en lære af tidligere forhold i Farum hvor det viste sig at byrådets medlemmer ikke blev orienteret om, at der var et misforhold mellem kommunens brug af penge og de faktiske budgetter.

Derfor vil det være det første punkt på dagsordenen , at forvaltningen gør rede for situationen efter den første måned samt oplyser om der er foretaget nye aftaler i den forløbne måned.

Der vil overalt i dette land blive holdt øje med om der er balance i kommunens økonomi.


LOKALAVISEN FOR BLINDE OG SVAGTSEENDE

var en opfindelse der kom fra frivillige i Værløse kommune. Siden overtaget af en redaktion på biblioteket - men fra i år flyttet til kulturhuset i Farum. Ikke med udvidet båndlængde med det hidtidige - men nu for dobbelt så stort et område.

Lydavisen der er en hjælp til mange og er gratis kan bestilles i din kommunebutik eller i Farum. Måske kan din hjemmehjælper eller din familie hjælpe dig med bestilling af lydavisen.
Lænke: http://www.furesoebibliotekerne.dk/forside/andre_tilbud/lydavis


I FORBINDELSE MED SAMMENLÆGNING AF SYSTEMER OMLÆGNING AF TELEFONER har amtsavisen beskrevet de problemer der har været omkring rokering, tilpasning af systemer - de nye telefoner o.s.v..

I det hele taget er der tale om problemer der skal være til at få styr på - hvis man ikke mister forbindelse til strøm.

TIDLIGERE HENVENDELSER TIL VÆRLØSE KOMMUNE efterlod det indtryk, at man ville sikre at der ville blive fremstillet et klistermærke "der kunne sættes på enhver telefon så beboerne, familie , naboer o.a. aldrig var i tvivl om de officielle telefonnumre

FOLKETINGET - Demokratiets „legeplads'..............

Det er da bekymrende for læsere af det stigende antal medier der holder øje med hvad der sker med de kendte ansigter. Det er blevet en kendt oplevelse, at pressens folk holder øje med enhver bevægelse der er foretaget af de kendte ansigter.

Nu er det blevet nemmere at jagte fordi næsten enhver bærer en telefon og er i stand til at referere ud fra udsigtspost. De kan uden videre tage billeder, optage ord fra samtaler hvad der i længden kan blive en dokumentation der også kan blive farlig.

Medens man med opringning til diverse redaktioner forventer at kunne kontakte diverse journalister oplever man at de fleste først er at træffe om eftermiddagen. Men tro ikke at du ikke kan komme af med din spændende meddelelse - hvis du gør den spændende nok.

Fra Folketinget der vel er demokratiets legeplads savner man ikke beretninger om medlemmernes besynderlige evne til at udmærke sig. Tænk bare på alle de der bærer rundt på tasker der ved nært studie kan vise sig at være kopier. statsministerens frue der kommer til at sige noget som hun ikke må sige. Det kom frem, at statens øverste minister slet ikke talte normalt med sin kone - og var der ikke noget med hendes taske .............

Ikke indholdet -  men den duftede af kopi - og den slags har man aldrig antydet om partiformændenes omgang med deres tasker. End ikke „at der kunne være noget farligt indeni"......

MEN DAGENS AVISER summer af, at der er nogen der hele tiden holder øje med DIG hvis du er et kendt ansigt. Er du ikke det er det jo også galt.

DER GRAVES OG GRAVES I VÆRLØSE Ved Lejrvej skaber man en rundkørsel for at sikre udkørsel fra industriområde og de nye beboere i Nordlejren.

I området ved Ryetbo sker der en omlægning af trafikken for at sikre en udvidelse af plejehjemmet.

DE FØRSTE GRAVEARBEJDER FOR AT FORBEREDE ÆNDRINGER I BYMIDTEN STARTEDE DA BJARNE TOG FAT PÅ DEN VESTLIGE DEL AF BYMIDTEN

Arbejdet er fortsat og begunstiget af vejret. Udover ændring af området og reducering af blomsterne skal man overdække en passage fra øst til vest selvom regn ofte stryger ind under den slags passager.

BYMIDTENS FREMTID

er også baseret på, at man nu skal have det varehus som konsulenter har forberedt borgerne på, at det skal til for at bevare området som magnet for den lokale handel

Varehuset skal også sørge for de nødvendige p-pladser der bl.a,. placeres i kældre.

Ved arkitektens orientering om projektet i Galaksen gjorde han opmærksom på, at man havde været syd på for at studere trappeanlæg i forbindelse med større centre.

Det har siden været et samtaleemne blandt ældre og svagtgående - der gerne bad sig fri for trapper når de skulle bevæge sig rundt med rollatorer og motoriserede kørestole.

I forvejen har man ikke haft det så godt med terrænskift i den gamle bymidte

I BYOMRÅDET varslede man med at man tidligt skulle flytte et antal ledninger i Stiagergrunden og renovere broen før man gik igang med selve byggearbejdet.

Den ene vejside af Stiager skal anvendes til de pavilloner som anvendes af de der beskæftiges ved varehusbyggeriet og så skal trafikken reguleres for den er i forvejen betydelig.

SØNDERSØSKOLEN

skal også igang ned det store projekt der har optaget sindene' fordi det virker kompliceret og berører stort set hele området. løvrigt vil det tage flere år.

Projektet er nok et af de mest" komplicerede der står tilbage på skoleområdet.

Der er ingen tvivl om, at licitationen vil blive meget afgørende for projektet nu da man har valgt det firma der skal udføre arbejdet.

Allerede i 2006 oplevede man hvad det koster at bygge, når et byggeri strækker sig over flere år kan det blive mere kompliceret. Her i januar har man bebudet ønsker om lønstigning ved de kommende forhandlinger

DET FØRSTE PROJEKT

i området er den gymnastiksal der ventes på i området og skal være en erstatning for de lokaliteter der er forsvundet rundt om i forbindelse med skoleombygninger.
NEJ HARESKOV MENIGHEDSRÅD HAR IKKE UDSPILLET SIN ROLLE

var vist indtrykket af menighedsrådsmødet den 9., januar da man drøftede et oplæg om emnet.

Der var stemning for at man godt vil bevare den lokale selvstændighed der ligger i at den lokale kirke og menigheden bevarer deres menighedsråd - og måske fordi meget mere gøres større.


BIBLIOTEKERNE ER MERE OG MERE BLEVET ANDET END BØGERNES VERDEN.

Også her oplever man, at de besøgende efterlyser flere og mange andre tilbud ligesom biblioteket besøges af mange andre grunde end søgen efter bøger.

For fem års tid siden talte nogen om at lukke Hareskov bibliotek og siden har der været tit meget om hvordan fremtiden ville være for det lokale kultursted.

Man sluttede dialogen med at afgøre, at lokaliteterne skulle frigøres og overlades skolen der så skulle give plads for det lokale bibliotek der skulle dele lokaler med skolens. Postfilialen skulle også have plads på skolen.

Den sidste etape i snakken om ombygninger på skolen drejede sig om udenomslokaliteterne der skulle være til glæde for andre brugere og tilbyde dem mere og andet end bare en skolegård.

Det skule også ske i nær tilknytning til Annexgaardens haveområde. Man håber der kommer en løsning på projektet t og de øvrige rokeringer det første halvår. Og så har det efterhånden også varet længe nok.


FARUM HAR VÆRET ÅRETS BY I HELE EUROPA. Det forlød at det var fordi man krævede at de mange forskellige tilflyttere fra forskellige lande blev skaffet et job og pålagt alle at lære det danske sprog, Man havde gjort en god indsats for de der søgte et andet sted at leve videre.

Men også her har der været problemer med de yngste der voksede op. Forleden konstaterede man efter uro i Ballerup at der var unge andre steder fra der deltog.

Det er ikke gjort ved at man udarbejder en politik hvis ikke man sikrer at det man gør falder i smag med det de unge lader sig friste af.

I Værløse har der længe været tilløb til at man skulle finde en plads til de unge - det faldt så på den gamle institutionsplads Ballerupvej 29 hvor der gennem mange år har været tilløb til et og andet.

Nu prøver man igen men skal så opleve at de unge der var med i forberedelser og opstart nu ikke er i gruppen mere.

Men det er da klart - der er da mange unge der venter ret spændt på hvad det er mad*( kan tilbyde dem når man skal respektere beliggenhed og hensyn til naboer og „husets regler".

Erfaringer viser at det ikke vil være alt for godt hvis et værested for unge får alt for stor succes, så får det søgning og nogen man ikke kan lukke ind og så er DET galt..............

Uanset om noget vil pege på at man burde havde sikret de unge et bedre sted - fandt man ikke noget bedre sted.

Men der skal ikke herske tvivl om, at der er flere årgange unge der længe har ventet på hvad det skulle blive og hvornår. Foreløbig er der placeret en pavillon der bl.a. skal rumme forskellige former for vejledning af unge.

Men det skulle også være med aktiviteter som man er nået til ved drøftelser med engagerede unge fra området.

BALLERUP RET FIK ALDRIG sine egne lokaler men varetog sine opgaver i København.

RETTEN I LYNGBY om fatter nu bl.a, FURESØ kommune

Den holder til på Hummeltoftevej 10 2830 Virum. Tlf. 45 85 33 55

DET ER SURT MED ALLE DE PAPIRER man skal have for at sælge sit hus. Mange mennesker har oplevet at en attest fra en bygningshåndværker ikke holdt vand - end ikke holdt vandet ude.


SKOVGÅRDEN HAR FÅET NYT TELEFONNUMMER 72 35 58 00.

Fra det nye år vil Skovgårdens eget blad koste en ti'er

Aftenarrangementer il fremover koste 150 kr. og den slags tilbydes hver anden måned

Der er tirsdagstræf en 23. januar kl,. 18.30-22. Fri entre der er banko og hyggeligt samvær

ÆLDRERÅDET kan man ringe til på 44 47 97 44

DER ER' AFTENARRANGEMENT med Steven Hart fredag den

26. januar kl. 17-21 Gunnild Rasmussen udstiller collager og akvareller.

HVIS VI FÅR GLAT FØRE så findes der i dag et eller andet man kan sætte på støvler og sko.

HUSK at anbefale din nabo og venner at aflægge besøg i Skovgårdens butik


HØREHANDICAPPEDE og SMS
Fra den 17. januar 2007 af kan døve, døvblevne samt talehæmmede sende nødopkald til ALARMCENTRALEN via SMS.
   Danske Døves Landsforbund har i flere år kæmpet for at få mulighed for at kontakte alarmcentralen via SMS på mobiltelefonen. Det er nu realitet. Danske Døves Landsforbund har i samarbejde med Høreforeningen, Rigspolitiet og Københavns Brandvæsen udviklet en SMS service, der nu er klar til brug.
   Døve og høre- og talehæmmede skal bruge et specielt nummer, som ikke må offentliggøres.

Nu har fuglene brug for foder

Selv i milde vintre er det svært at være fugl. Bær og frugter er for længst borte, og mens vi hygger os i de varme stuer, har de vilde fugle hårdt brug for en hjælpende hånd.

17. april©2006 web-redaktionen